پارسا نیوز: فهرست نشریات نامعتبر و جعلی اعلامیه شد » اصفهان امروز

پارسا نیوز: فهرست نشریات نامعتبر و جعلی اعلامیه شد » اصفهان امروز

فهرست نشریات نامعتبر و جعلی اعلامیه شد

از سوی معاونت تحقیقات وزارت بهداشت؛

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، در بارهمان و آموزش پزشکی فهرست نشریات جعلی و نامعتبر را اعلامیه کرد.

دکتر رضا ملک زاده اظهار کرد: برخی افراد سودجو در باره سال‌های اخیر، با راه‌اندازی نشریات صرفا تجاری و غیرعلمی و یا جعل وب سایت‌ نشریات دیگر، اقدام به فریب نویسندگان کرده اند؛ این افراد با در بارهیافت مبالغی، اقدام به انتشار هر مقاله در بارهیافتی می‌کردند.وی افزود: این مجلات که عمدتا با واژه Predatory Journals نامیده می‌شوند، ضمن ارسال ایارزو‌های متعدد و در بارهخواست در بارهیافت مقاله به افراد، مقالات در بارهیافتی آنها را بدون داوری علمی و در باره زمان کوتاه پذیرش و منتشر می‌کنند.
ملک زاده ادامه داد: بدیهی است انتشار مقالات در باره این مجلات، ضمن اتلاف وقت، هزینه و منابع، بی‌اعتباری و آسیب نویسنده، دانشگاه و کشور ارسال‌کننده مقاله را در بارهپی‌خواهد داشت.
معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت بیان کرد: با توجه به پیچیدگی فرآیند شناسایی مجلات نامعتبر و جعلی و لزوم معرفی و اطلاع‌رسانی این گروه از مجلات به جامعه علمی پزشکی کشور، معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت، اقدام به ارزیابی مجلات موجود کرده و فهرست مجلات نامعتبر و جعلی را در باره آدر بارهس http://blacklist.research.ac.ir منتشر کرده است.
به گفته ملک زاده، مقالات اعضای هیات علمی، دانشجویان و پژوهشگران دانشگاه‌ها و موسسه های مربوطه که از تاریخ اول ژانویه ۲۰۱۷ ارزوادی و بعد از آن در باره این مجلات منتشر شوند، مقالات نامعتبر قلمداد شده و فاقد هرگونه امتیاز مادی و معنوی برای نویسندگان و دانشگاه مربوطه خواهد بود.
وی افزود: این مقالات برای ارتقا، ترفیع، تشویق و پاداش مقالات، ارائه مقاله حاصل از طرح‌ تحقیقاتی، شرکت در باره جشنواره‌های رازی،‌ شهید مطهری و هرگونه جشنواره‌های دانشگاهی و نیز تمامی سایر فرآیندهای علمی، آموزشی و پژوهشی اعضای هیات علمی و دانشجویان فاقد ارزش و هرگونه امتیاز خواهد بود و به عنوان مقاله منتج از پایان‌نامه، برای وکالت پایان‌نامه دانشجویان و نیز مقالات ارائه شده برای اخذ پذیرش در باره رشته‌های دکترای پژوهش محور نیز قابل قبول نخواهد بود.
ملک زاده گفت: فهرست مجلات نامعتبر و جعلی در باره آدر بارهس فوق، تاکنون بیش از هزار عنوان مجله را شامل می‌شود؛ این فهرست مرتب بازبینی، ویرایش و روزآمد می‌شود. در باره نتیجه لازم است اعضای هیات علمی، دانشجویان و پژوهشگران پیش از انتخاب و ارسال مقاله برای مجلات هدف، حتما به سامانه فوق مراجعه و از نبود عنوان مجله موردنظر در باره فهرست مذکور، برای انتشار مقاله خود مطمئن شوند.
وی ادامه داد: با توجه به گستردگی مجلات نامعتبر و افزوده شدن روزانه تعداد این مجلات در باره دنیا، فهرست موجود نمی‌تواند در بارهبرگیرنده تمامی مجلات نامعتبر جهان باشد؛ بنابراین در باره این مورد افراد می‌توانند از طریق گزینه «پیشنهاد مجله برای بررسی» در باره سامانه فوق و یا ضمن مکاتبه رسمی، نسبت به معرفی مجلات نامعتبر موردنظر به این معاونت اقدام کنند تا موضوع نزدیک کارشناسان مربوطه به دقت مورد بررسی قرار گیرد.
ملک زاده تاکید کرد: عدم وجود یک مجله در باره فهرست مجلات نامعتبر و جعلی، الزاما دلیل بر معتبر بودن آن مجله نیست اما وجود مجله در باره این فهرست قطعا اشاره گر نامعتبر بودن آن است.

پیشنهاد ویژه :   پارسا نیوز: سامان دهی وضعیت کودکان کار و خیابانی از اولویت های مدیریت شهری اصفهان است - پارسا | پایگاه خبری

B

C

D

‘);
$(‘.demo2’).TrackpadScrollEmulator(‘recalculate’);
});
$(‘.toggle-width’).on(‘click’, function(e){
e.preventDefault();
if ($(‘.demo2’).width() === 600) {
$(‘.demo2’).width(500);
} else {
$(‘.demo2’).width(600);
}
$(‘.demo2’).TrackpadScrollEmulator(‘recalculate’);
});
});