پارسا نیوز : نرخ حق بیمه و شرط سنی “بیمه ایرانیان خارج از کشور”

پارسا نیوز : نرخ حق بیمه و شرط سنی “بیمه ایرانیان خارج از کشور”

معاون امور بیمه ایرانیان خارج از کشور اداره کل اتباع سازمان تامین اجتماعی شرایط و مزایای بیمه ایرانیان خارج از کشور را تشریح و عنوان کرد: بیمه ایرانیان در خارج از کشور در چارچوب طرح بیمه ایرانیان به صورت اختیاری و با امـکان انتخاب تعهـدات و پشتیبانی‌های مختلف در حال اجراست. به موجب آن کلیه اتباع ایرانی اعم از شاغل یا غیر شاغل خارج از کشور که فاقد نظام بیمه ای نزد سایر صندوق ها و سازمان تأمین اجتماعی می باشند می­‌توانند از مزایای بیمه تأمین اجتماعی بهره­مند شوند.

مجید حسن زاده در گفت‌وگو با پارسا، افزود: از سوی دیگر ایرانیانی که از طرف شرکت­های فنی مهندسی با کارفرمای ایرانی به خارج از کشور اعزام شده­‌اند می‌بایست بواسطه کارفرمای خود بیمه شوند و فهرست اسامی آنان از محل دفتر شرکت با عنوان نیروی کار خارج از کشور به سازمان ارسال شود که در این زمینه با تنظیم و تصویب مقررات مربوطه، امکان انجام امور بیمه‌ای این قبیل از افراد میسر شده است.

وی در خصوص طرح بیمه ایرانیان خارج از کشور اظهار کرد: مستمری بازنشستگی، مستمری ازکارافتادگی، مستمری بازماندگان، درمان داخل کشور، پرداخت مدد هزینه وسایل مدد پزشکی(اورتز و پروتز ) و مدد هزینه کفن و دفن از جمله مهمتریـن خدمـات و پشتیبانی‌هـای سـازمان تأمیـن اجتماعی برای ایرانیان خارج از کشور است و کلیه ایرانیان مهاجر با هر عنوان  اعم از کارگر، دانشجو و … می توانند از این امکان استفاده کنند.

پیشنهاد ویژه :   پارسا نیوز : شیوه اخذ گواهینامه تعویض می‌کند/اعمال محدودیت برای نوگواهینامه‌ها

معاون امور بیمه ایرانیان خارج از کشور اداره کل اتباع سازمان تامین اجتماعی درباره حداقــل و حداکثــر ســن بــرای درخواســت بیمــه «ایرانیــان خــارج از کشــور» گفت: حداکثـر سـن پذیـرش بـرای مـردان و زنـان در زمـان ثبـت تقاضـا ۵۰ سـال تمـام و حداقـل سـن متقاضـی در تاریـخ ثبـت تقاضا ۱۸سـال تمام اسـت.

حسن زاده  در پاسخ به اینکه آیـا متقاضـی بیمـه ایرانیان خارج از کشـور با سـن بالاتـر از ۵۰ سـال نیز مـی‌تواند بیمه شـود؟ گفت: چنانچـه سـن متقاضـی در زمـان ثبـت تقاضـا بیـش از ۵۰ سـال باشـد، پذیرش درخواسـت وی منـوط بـه دارا بـودن سـابقه پرداخـت حـق بیمـه قبلـی معـادل مـدت مـازاد سـنی مقـرر خواهـد بـود. بـرای مثـال یـک فـرد ۵۳ سـاله در صورتـی کـه سه سـال سـابقه تأمیـن اجتماعـی داشـته باشـد، شـرایط لازم جهــت درخواســت بیمــه ایرانیــان خــارج از کشــور را داراســت. همچنین پذیـرش درخواسـت آن دسته از متقاضیانـی کـه قبل از تاریـخ ارائـه تقاضا حداقل دارای ۱۰ سـال سـابقه پرداخــت حق بیمــه هستند، از اعمــال شــرایط سـنی مقـرر معـاف خواهد بـود.

نحوه ارائه درخواست بیمه ایرانیان خارج از کشور

وی درباره نحوه ارائه درخواست بیمه ایرانیان خارج از کشور اظهار کرد: این امر از طریق مراجعــه حضــوری متقاضــی یــا وکیــل وی بــه شــعب تأمیــن اجتماعــی در سراســر کشــور قابل انجام است. همچنین برای کمک در شروع بیمه پردازی در کشورهایی که این سازمان برخی از فعالیت های خویش را به کارگزار رسمی برون مرزی واگذار کرده افراد می توانند با مراجعه به کارگزار رسمی برون مرزی تأمین اجتماعی که مشخصات و راه های ارتباطی با آنان در سایت اداره کل به نشانی mss.tamin.ir درج شده مراجعه و خود را بیمه کنند. در این راستا تاکنون کارگزاران در ۲۱ کشور جهان شامل اروپا، حوزه همسایگان و کشورهای حاشیه خلیج پارس، کشورهای آسیای میانه، آمریکای شمالی و شرق و جنوب آسیا در چین، هند و مالزی تعیین و اکثر آنان فعالیت خود را آغاز کرده‌اند.

پیشنهاد ویژه :   پارسا نیوز: فواید حضور کی‌روش در فوتبال ایران

وی پیرامون نــرخ حــق بیمــه ایرانیــان خــارج از کشــور شامل ســهم بیمــه شــده، ســهم دولــت و حــق بیمــه ســهم درمــان عنوان کرد که متقاضیان می توانند با پرداخت حق بیمه مقرر از تعهدات مندرج در قانون تأمین اجتماعی مصوب تیر ماه ۱۳۵۴ و تغییرات بعدی آن در داخل ایران به دو صورت بیمه بازنشستگی و فوت با نرخ حق بیمه ۱۶ درصد و بیمه بازنشستگی، ازکارافتادگی و فوت با نرخ حق بیمه ۲۰ درصد، که در هر دو حالت ۲ درصد آن بواسطه دولت ایران پرداخت می شود، برخوردار گردند. این افراد در صورت تمایل همچنین می توانند با پرداخت ۹ درصد حق بیمه سهم درمان که در این مورد نیز یک درصد از سوی دولت تأمین می شود از حمایتهای درمانی سازمان تأمین اجتماعی در داخل کشور و با تعرفه های داخلی بهره مند شودند. این افراد با انتخاب درمان از دو مزایای مدد هزینه کفن و دفن و مدد هزینه های اروتز و پروتز نیز برخوردار می شوند.

پیشنهاد ویژه :   اجتماعی : عادت‌های نوشتن مهدی حجوانی/ هیچ علاقه‌ای به ادبیات کودک نداشتم

معاون امور بیمه ایرانیان خارج از کشور اداره کل اتباع سازمان تامین اجتماعی درباره حداقـل و حداکثـر دسـتمزد مبنـای پرداخـت حـق بیمـه بـرای متقاضـی بیمه ایرانیان خارج از کشور گفت: در صورتـی کـه سـابقه فـرد در سـازمان زیـر پنج سـال باشـد بنا به انتخاب وی بین ۱.۵ برابر حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار تا حداکثر دستمزد شاغلین که ۷ برابر حداقل هر سال است می باشد (در سال ۱۳۹۶ بین حدود ۱۳ میلیون و ۹۰۰ هزار ریال تا ۶۵ میلیون ریال). مبنــای پرداخــت حــق بیمــه متقاضیانــی کــه بیـش از پنج سـال سـابقه پرداخـت حـق بیمـه دارند میانگیـن دسـتمزد مبنـای پرداخـت حـق بیمـه آخریـن ۳۶۰ روز قبـل از ثبـت تقاضـا مشـروط بـر اینکـه مبلـغ مزبـور از ۱.۵ برابـر حداقـل دسـتمزد مصـوب شـورای عالـی کار در زمـان تقاضـا کمتـر نباشـد خواهد بود.

انتهای پیام