پارسا نیوز: ۱۰ سال کالبدشکافی و سنجش تعمیرپذیری آیفون؛ عملکرد اپل چگونه بوده است؟

پارسا نیوز: ۱۰ سال کالبدشکافی و سنجش تعمیرپذیری آیفون؛ عملکرد اپل چگونه بوده است؟

این هفته دهمین سالگرد روزی است که استیو جابز از نخستین آیفون پرده برداشت؛ دوره ای که همه بر این باور بودند که بالاخره واقعاً اولین تلفن هوشمند معرفی و رونمایی شده است.

به همین مناسبت گروه iFixit که وظیفه کالبدشکافی و سنجش تعمیرپذیری دیوایس های شگرد شناسیک مختلف جهان را بر عهده گرفته، مجموعه ای از تصاویر فعالیت هایش در باره این دوره ۱۰ ساله را منتشر کرده است.

با نگاهی به امتیاز کسب شده نزدیک این ۱۵موبایل به سادگی در باره خواهیم یافت بر خلاف خانواده لپ تاپ های کمپانی اپل که هر سال تعمیرپذیری سخت تری ارائه می کنند، مرمت آیفون ها به مرور زمان بهینه و آسان تر شده است.

در باره ادامه تصاویر و نمره تعمیرپذیری تمام موبایل های آیفون در باره این ۱۰ سال، یعنی نخستین تولید تا آیفون ۷ پلاس را مشاهده می کنید:

آیفون – امتیاز ۲ از ۱۰

mpididtnvvekokit-w600 پارسا نیوز: ۱۰ سال کالبدشکافی و سنجش تعمیرپذیری آیفون؛ عملکرد اپل چگونه بوده است؟ پارسا نیوز: ۱۰ سال کالبدشکافی و سنجش تعمیرپذیری آیفون؛ عملکرد اپل چگونه بوده است؟ MPiDIDtnvvEkokit-w600 MPiDIDtnvvEkokit w600

آیفون ۳G – امتیاز ۷ از ۱۰

ifwqqkx6pjzmacnj-w600 پارسا نیوز: ۱۰ سال کالبدشکافی و سنجش تعمیرپذیری آیفون؛ عملکرد اپل چگونه بوده است؟ پارسا نیوز: ۱۰ سال کالبدشکافی و سنجش تعمیرپذیری آیفون؛ عملکرد اپل چگونه بوده است؟ IFwqQkx6PJZMaCnj-w600 IFwqQkx6PJZMaCnj w600

آیفون ۳GS – امتیاز ۷ از ۱۰

ehis4eryntluw3n1-w600 پارسا نیوز: ۱۰ سال کالبدشکافی و سنجش تعمیرپذیری آیفون؛ عملکرد اپل چگونه بوده است؟ پارسا نیوز: ۱۰ سال کالبدشکافی و سنجش تعمیرپذیری آیفون؛ عملکرد اپل چگونه بوده است؟ EhiS4ErYnTLuW3N1-w600 EhiS4ErYnTLuW3N1 w600

آیفون ۴ – امتیاز ۶ از ۱۰

kirnpxux3urfiefr-w600 پارسا نیوز: ۱۰ سال کالبدشکافی و سنجش تعمیرپذیری آیفون؛ عملکرد اپل چگونه بوده است؟ پارسا نیوز: ۱۰ سال کالبدشکافی و سنجش تعمیرپذیری آیفون؛ عملکرد اپل چگونه بوده است؟ kIRnPxUx3UrfiefR-w600 kIRnPxUx3UrfiefR w600

آیفون ۴S – امتیاز ۶ از ۱۰

jldo3glztyaswnu4-w600 پارسا نیوز: ۱۰ سال کالبدشکافی و سنجش تعمیرپذیری آیفون؛ عملکرد اپل چگونه بوده است؟ پارسا نیوز: ۱۰ سال کالبدشکافی و سنجش تعمیرپذیری آیفون؛ عملکرد اپل چگونه بوده است؟ jLdO3GLZtyASWnU4-w600 jLdO3GLZtyASWnU4 w600

آیفون ۵ – امتیاز ۷ از ۱۰

lbcawck2npqb3xvw-w600 پارسا نیوز: ۱۰ سال کالبدشکافی و سنجش تعمیرپذیری آیفون؛ عملکرد اپل چگونه بوده است؟ پارسا نیوز: ۱۰ سال کالبدشکافی و سنجش تعمیرپذیری آیفون؛ عملکرد اپل چگونه بوده است؟ LbCAWCK2NPQB3xvw-w600 LbCAWCK2NPQB3xvw w600

آیفون ۵C – امتیاز ۶ از ۱۰

lyatl1eirax2pyf4-w600 پارسا نیوز: ۱۰ سال کالبدشکافی و سنجش تعمیرپذیری آیفون؛ عملکرد اپل چگونه بوده است؟ پارسا نیوز: ۱۰ سال کالبدشکافی و سنجش تعمیرپذیری آیفون؛ عملکرد اپل چگونه بوده است؟ lYatl1EirAx2pYF4-w600 lYatl1EirAx2pYF4 w600

آیفون ۵S – امتیاز ۶ از ۱۰

rsvkmybonctfhdjv-w600 پارسا نیوز: ۱۰ سال کالبدشکافی و سنجش تعمیرپذیری آیفون؛ عملکرد اپل چگونه بوده است؟ پارسا نیوز: ۱۰ سال کالبدشکافی و سنجش تعمیرپذیری آیفون؛ عملکرد اپل چگونه بوده است؟ RSVKmYBONctfHdJV-w600 RSVKmYBONctfHdJV w600

آیفون ۶ – امتیاز ۷ از ۱۰

msuctmh4vhqmloo2-w600 پارسا نیوز: ۱۰ سال کالبدشکافی و سنجش تعمیرپذیری آیفون؛ عملکرد اپل چگونه بوده است؟ پارسا نیوز: ۱۰ سال کالبدشکافی و سنجش تعمیرپذیری آیفون؛ عملکرد اپل چگونه بوده است؟ MSuCTMh4VHQMLOO2-w600 MSuCTMh4VHQMLOO2 w600

آیفون ۶ پلاس – امتیاز ۷ از ۱۰

dsckx6efcarjyoha-w600 پارسا نیوز: ۱۰ سال کالبدشکافی و سنجش تعمیرپذیری آیفون؛ عملکرد اپل چگونه بوده است؟ پارسا نیوز: ۱۰ سال کالبدشکافی و سنجش تعمیرپذیری آیفون؛ عملکرد اپل چگونه بوده است؟ DSCkX6EfcARJYOHa-w600 DSCkX6EfcARJYOHa w600

آیفون ۶S – امتیاز ۷ از ۱۰

algvuovyffpuqk5o-w600 پارسا نیوز: ۱۰ سال کالبدشکافی و سنجش تعمیرپذیری آیفون؛ عملکرد اپل چگونه بوده است؟ پارسا نیوز: ۱۰ سال کالبدشکافی و سنجش تعمیرپذیری آیفون؛ عملکرد اپل چگونه بوده است؟ alGVuoVYfFpuqK5o-w600 alGVuoVYfFpuqK5o w600

آیفون ۶S پلاس – امتیاز ۷ از ۱۰

kafpswoiomdcgyoa-w600 پارسا نیوز: ۱۰ سال کالبدشکافی و سنجش تعمیرپذیری آیفون؛ عملکرد اپل چگونه بوده است؟ پارسا نیوز: ۱۰ سال کالبدشکافی و سنجش تعمیرپذیری آیفون؛ عملکرد اپل چگونه بوده است؟ KAfpswoIOmDCGyoa-w600 KAfpswoIOmDCGyoa w600

آیفون SE – امتیاز ۶ از ۱۰

cdmvfvtaktzvjobk-w600 پارسا نیوز: ۱۰ سال کالبدشکافی و سنجش تعمیرپذیری آیفون؛ عملکرد اپل چگونه بوده است؟ پارسا نیوز: ۱۰ سال کالبدشکافی و سنجش تعمیرپذیری آیفون؛ عملکرد اپل چگونه بوده است؟ cDmVFvtAKTZvjOBk-w600 cDmVFvtAKTZvjOBk w600

آیفون ۷ – امتیاز ۷ از ۱۰

pogetdczmyclrajf-w600 پارسا نیوز: ۱۰ سال کالبدشکافی و سنجش تعمیرپذیری آیفون؛ عملکرد اپل چگونه بوده است؟ پارسا نیوز: ۱۰ سال کالبدشکافی و سنجش تعمیرپذیری آیفون؛ عملکرد اپل چگونه بوده است؟ pOGETDcZmyClraJF-w600 pOGETDcZmyClraJF w600

آیفون ۷ پلاس – امتیاز ۷ از ۱۰

5ymx4dfbrmxt6bv1-w600 پارسا نیوز: ۱۰ سال کالبدشکافی و سنجش تعمیرپذیری آیفون؛ عملکرد اپل چگونه بوده است؟ پارسا نیوز: ۱۰ سال کالبدشکافی و سنجش تعمیرپذیری آیفون؛ عملکرد اپل چگونه بوده است؟ 5YMX4DFBrMxt6bV1-w600 5YMX4DFBrMxt6bV1 w600